Kirkens historier

Kirken :: Altertavlen :: Prædikestolen :: Gravminder :: Skibet :: Tårnrum :: Våbenhus og kapel :: Restaurering 2013

 

  Gravkammeret

Under korgulvet foran alteret, er der et gravkammer af munkesten. Længden i retningen nord/syd er 4,85 m, og bredden er 2,85 m.
Knud Rud opførte gravkammeret i 1544, da hans kone Dorthe Bølle døde.
Der var en nedgang hertil fra kirkeskibet; men nedgangen blev tilmuret i 1850’erne.

I 1912 blev gravkammeret undersøgt, og man fandt da nogle sammensunkne kister med bl.a. Sivert Grubbe (†1672), Matthias Lützow (†1696) og Hille Bülow (†1718).
Desuden fandt man nogle endnu ældre kister med Karen Krafse (†1560) og Jørgen Rud (†1571).


Fra disse fund stammer det forgyldte kistekrucifiks og jernkården, der begge ses på korets nordside.


Det er således slægten Rud, der ligger begravet i gravkammeret. Dette fremgår også af de kalkmalede gravskrifter på korhvælvingen.


Gravskrifternes originaltekst:
(Bogstaverne og tallene i parentes med rødt mangler)HER LIGER JØRGEN RUD HER KNUD RUDS SØN SOM BODE PAA VEDBY SOM DØDE (1571) * OC HANS KIERE HØSTRU SALLIGE FRU KARIN KRAFSE SOM BLEF BEGRAFVEN I DET AAR 1560.

HER LIGGER STRENGE RIDDER SALIGE HER KNUD TIL VEDBY OC BLEF BEGRA(FVEN AAR 1554) * OC HANS KIERE HØSTRU SALLIGE FRU DORETE BØLLE BLEF BEGRAFVEN I DET AAR 1544 * HER LIGER MICKEL RUD EN AF HER KNUDS SØNER.
  

På korets nordvæg ses en mindetavle over Sivert Grubbe, Hille Bülow og Matthias F. Lützow med deres våbenskjolde.

     Forgyldt kistekrucifiks og jernkården fundet i gravkammeret i korgulvet foran alteret.

 (HER LIGGER)
BEGRAFVE(N) ERLIG OC (WEL)BYRDIG KNUD RUD TIL VEDBYGAAR(D) SOM VAR ERLIGE OC WELBYRDIG O(TT)E RUD(S) (OC) ERLIGE OC WELBYRDIG (FRU) PERNELE OXE(S) (SØN) TIL MEGELKIÆR SOM DØDE PAA WEDBYGAARD 1589.
Teksten fra 1589 er yderst mangelfuld og har givet anledning til misforståelser; men hvis vi indsætter de manglende bogstaver og læser navnet Otte, er teksten forståelig og i overensstemmelse med følgende kendsgerninger:

Afdøde Knud Ottesen Rud (søn af Otte Rud) var ugift og boede på Vedbygaard hos sin fætter Knud Jørgensen Rud, der ejede ”Gaarden” i årene 1571-1617.


 
_________________________________________________________________________________________________
 
 

Tekst: Tove Norup Nielsen og Aage Madsen

Fotos: © www.kirkecom.dk

 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her